Sharif Hamza - Sunday Times
Kiki Layne
Sharif Hamza - Sunday Times
Kiki Layne
Sharif Hamza - Sunday Times
Kiki Layne
Sharif Hamza - Sunday Times
Kiki Layne
Sharif Hamza - Sunday Times
Kiki Layne

styling by Jaime Kay Waxman
hair by Nai'vasha Johnson
makeup by Grace Ahn